Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Upforce BV, statutair gevestigd te Venlo, alsmede de aan die vennootschappen verbonden groepsmaatschappijen (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek).

1.2 Uitzendkracht: De natuurlijke persoon die in het kader van een Opdracht door Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld om ten behoeve van een Opdrachtgever, en onder diens leiding en toezicht, werkzaamheden te verrichten.

1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Uitzendkracht onder diens leiding en toezicht werkzaamheden laat verrichten.

1.4 Opdracht: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever op basis waarvan een Uitzendkracht onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten.

1.5 Vergoeding: De vergoeding, exclusief BTW, die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is in verband met de Opdrachtwerkzaamheden die de Uitzendkracht verricht.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en iedere Opdracht die betrekking heeft op het ter beschikking stellen van een Uitzendkracht door Opdrachtnemer, alsmede op iedere daarmee verband houdende nadere overeenkomst en/of dienst, één en ander voor zover daarbij niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.2 De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend in te stemmen met de toepasselijkheid daarvan op iedere overeenkomst die daarna met Opdrachtnemer wordt gesloten.

2.3 In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met de voorwaarden van Opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Opdrachtnemer.

2.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Partijen zullen in dat geval wel een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van de nietige of niet afdwingbare bepaling.

2.5 Alle aanbiedingen (offertes) door Opdrachtnemer gedaan, ongeacht de wijze waarop, zijn vrijblijvend.

 

Artikel 3: Ter beschikking stellen van de Uitzendkracht

3.1 Voor aanvang van de Opdracht informeert de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk volgens de bij Opdrachtnemer vigerende procedure juist en volledig over de aard en de duur van de te verrichten werkzaamheden, de werktijden, de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, de overige relevante arbeidsomstandigheden en de eisen die zij aan de ter beschikking te stellen Uitzendkracht stelt. Opdrachtnemer bepaalt aan de hand van die informatie welke Uitzendkracht zij aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt.

3.2 Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen van wie het kennisniveau en de vaardigheden zo veel mogelijk aansluiten bij de eisen die de Opdrachtgever daaraan redelijkerwijs kan stellen. Indien een Uitzendkracht echter, om welke reden dan ook, niet aan de gestelde eisen blijkt te voldoen, kan dat niet tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leiden.

3.3 Indien de Opdrachtgever aangeeft niet tevreden te zijn over het functioneren van de Uitzendkracht, zullen partijen in onderling overleg bepalen op welke wijze het functioneren van de Uitzendkracht kan worden verbeterd en of het (in het uiterste geval) noodzakelijk is om de Uitzendkracht te vervangen.

3.4 Opdrachtnemer is gedurende de Opdracht te allen tijde gerechtigd om aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van de ter beschikking gestelde Uitzendkracht. De Opdrachtgever zal dat voorstel niet mogen afwijzen, tenzij zij aantoont dat haar belang bij voortzetting van de ter beschikkingstelling van de betreffende Uitzendkracht zwaarder weegt dan het belang dat Opdrachtnemer heeft bij de voorgestelde vervanging.

3.5 Indien Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, niet (meer) in staat is om een (vervangende) Uitzendkracht ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld omdat de arbeidsrelatie tussen Opdrachtnemer en de Uitzendkracht is verbroken, zal zij niet gehouden zijn tot vergoeding van enige kosten of schade die de Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 4: Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 De Uitzendkracht verricht zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen, of om de Uitzendkracht werkzaamheden onder leiding en/of toezicht van een derde te laten verrichten. Eveneens is het niet toegestaan, zonder expliciete toestemming van Opdrachtnemer, de Uitzendkracht werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten.

4.2 De Opdrachtgever zal tegenover de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Uitzendkracht dezelfde zorgvuldigheid in acht nemen als waartoe zij tegenover haar eigen personeel gehouden is. Dit betekent onder meer dat de Opdrachtgever gehouden is om het bepaalde in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en alle overige geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn in acht te nemen. Dit houdt tevens in dat de Opdrachtgever functie-gerelateerde hulpmiddelen verstrekt aan de Uitzendkracht, indien deze voor het verrichten van de werkzaamheden (bijvoorbeeld voor veilig en gezond werken) bij de Opdrachtgever vereist zijn. Deze verstrekking door de Opdrachtgever dient plaats te vinden onder dezelfde voorwaarden als van toepassing bij de Opdrachtgever voor zijn eigen personeel.

4.3 Opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke instructie van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Deze dienen op een voor iedereen zichtbare plaats ter inzage te liggen en te zijn opgemaakt in de door de Uitzendkracht aangegeven taal. Indien er een bedrijfsreglement van toepassing is, dient hiervan een exemplaar (eveneens in de door de Uitzendkracht aangegeven taal) aan de Uitzendkracht te worden overhandigd. Indien de Opdrachtgever binnen haar organisatie een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft laten opstellen, zal zij de Uitzendkracht eveneens over de inhoud daarvan informeren.

4.4 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de vastgestelde werktijden, de pauze en rusttijden en de arbeidsduur van de Uitzendkracht voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Zij ziet er voorts op toe dat de vastgestelde arbeidsduur en werktijden niet worden overschreden.

4.5 De Opdrachtgever vergoedt aan de Uitzendkracht alle schade die deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is/zijn op grond van de artikelen 7:658 BW en 7:661 van het Burgerlijk Wetboek.

4.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere eventuele vordering van de Uitzendkracht of van derden tot vergoeding van de door hen geleden schade, die op welke wijze dan ook verband houdt met de werkzaamheden en de wijze waarop zij zijn uitgevoerd. Hieronder wordt mede verstaan de schade als omschreven in artikel 10.7.

4.7 De Opdrachtgever is gehouden om zich op afdoende wijze (dat wil zeggen: volledig dekkend) te verzekeren tegen de in dit artikel genoemde aansprakelijkheden tegenover zowel Opdrachtnemer als de Uitzendkracht als derden. De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer op eerste verzoek een bewijs van deze verzekering.

 

Artikel 5: Beloning van de Uitzendkracht

5.1 Voorafgaand aan de Opdracht verschaft de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een omschrijving van de functie die door de Uitzendkracht zal worden uitgeoefend. Voorts verstrekt Opdrachtgever juiste en volledige informatie over de wijze waarop deze functie binnen de onderneming van Opdrachtgever wordt beloond. Op basis van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten dient Opdrachtnemer aan haar Uitzendkracht de zogenaamde inlenersbeloning te betalen. De inlenersbeloning is de rechtens geldende beloning van de werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de Uitzendkracht. De inlenersbeloning bestaat op basis van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten uit de volgende punten:

 • Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal (waarbij de Uitzendkracht het aanvangsloon dient te ontvangen dat gebaseerd is op diens ervaring);
 • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
 • Alle toeslagen (zoals overwerk, verschoven uren onregelmatigheid (waaronder feestdagtoeslag), ploegentoeslag en fysieke belastende omstandigheden Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
 • Kostenvergoedingen (voor zover Opdrachtnemer deze vrij van loonheffingen en premies kan uitbetalen: reiskosten, thuiswerkvergoeding en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 • Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
 • Vergoeding van reisuren of reistijd;
 • Eenmalige uitkeringen en de vaste eindejaarsuitkering
 • Overige relevante zaken waaronder een eventuele toepasselijke tijd-voor-tijd regeling (of vergelijkbare regeling) in de toepasselijke cao bij de Opdrachtgever.

Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de vereiste en correcte informatie verschaffen voor wat betreft de inlenersbeloning zoals deze conform de ABU-CAO voor Uitzendkrachten is vormgegeven. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Op basis van die informatie, en met inachtneming van de toepasselijke CAO, wet- en regelgeving, stelt Opdrachtnemer de beloning van de Uitzendkracht(en) vast. De bedoelde beloning en toeslagen zullen hieronder gezamenlijk worden aangeduid als de “Inlenersbeloning”. Indien de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de Inlenersbeloning onjuist is, is de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien er op enig moment discussie ontstaat omtrent de juistheid van de toegepaste beloning zal Opdrachtgever alle vereiste informatie verschaffen teneinde de juistheid van de toegepaste beloning vast te stellen c.q. te onderbouwen. Voornoemde informatie mag zo nodig door Opdrachtnemer met derden worden gedeeld waaronder eventuele inspectie instellingen, vakbonden, Uitzendkrachten etc.

 

Artikel 6: Vergoeding

6.1 De Opdrachtgever is een Vergoeding verschuldigd voor de uren gedurende welke Opdrachtnemer de Uitzendkracht op grond van de Opdracht ter beschikking heeft gesteld. Deze vergoeding, die mede eventuele toeslagen en onkostenvergoedingen omvat, wordt vermeerderd met BTW wekelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2 Indien de kosten voor het ter beschikking stellen van de Uitzendkracht voor Opdrachtnemer stijgen als gevolg van:

 • aanpassing van de beloning van de Uitzendkracht,
 • wijziging van een toepasselijke CAO, arbeidsvoorwaarden en/of geldende wet- en regelgeving (waaronder sociale en fiscale wet- en regelgeving), of
 • overige omstandigheden, die bij het aanvaarden van de Opdracht onbekend of onvoorzien waren, heeft Opdrachtnemer het recht om deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen door eenzijdige verhoging van de met de Opdrachtgever overeengekomen Vergoeding.

6.3 Indien voorts op enig moment mocht blijken dat de door Opdrachtgever aangeleverde functieomschrijving (als bedoeld in Artikel 5.1) niet (langer) overeenstemt met de werkzaamheden zoals deze door de Uitzendkracht worden verricht, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om de overeengekomen Vergoeding eenzijdig en met terugwerkende kracht aan te passen.

6.4 Indien Opdrachtnemer op grond van het artikel 6.2 de overeengekomen vergoeding met meer dan de consumentenprijsindex (CPI) van het voorafgaand kalenderjaar verhoogt, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Opdracht bij aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van Opdrachtnemer. De opzegging dient in dat geval te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Tot het moment waarop de Opdracht zal zijn geëindigd, is Opdrachtnemer gerechtigd om de nieuwe (hogere) vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 Een door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Uitzendkracht zal temminste drie uur per oproep in rekening mogen brengen, ook als de werkelijke duur van de arbeid minder is geweest.

 

Artikel 7: Facturen, tijdregistratie en betalingsvoorwaarden

7.1 De facturen van Opdrachtnemer zijn (mede) gebaseerd op de (digitale) urenregistratie die de Opdrachtgever (en/of Uitzendkracht) wekelijks dient in te vullen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling, de ondertekening en het accorderen van de uren. Indien de Opdrachtgever zich niet kan vinden in de rekening gebrachte Vergoeding, dan dient hij binnen 7 dagen na dagtekening dit te reclameren bij Opdrachtnemer.

7.2 Indien de informatie op een door de Opdrachtgever ingediende urenregistratie wordt betwist door een in het portaal vermelde Uitzendkracht, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de door die Uitzendkracht opgegeven uren in rekening te brengen, tenzij de Opdrachtgever genoegzaam aantoont dat de opgave van de Uitzendkracht onjuist is. Op verzoek van Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van Opdrachtgever en verstrekt de Opdrachtgever een afschrift hiervan. Indien er sprake is van een (digitale) tijdverantwoording door de Opdrachtgever, kan er sprake zijn van een afwijkende verantwoording dan omschreven in de leden 7.1 en 7.2.

7.3 Facturen worden wekelijks verstuurd en zullen, zonder enige vorm van verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden betaald.

7.4 Indien en zodra een factuur niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht, na een 1e melding van ingebrekestelling welke zal plaats vinden tussen dag 15 en 21, op een vergoeding van de wettelijke rente, alsmede een vertragingsrente van 0,25% per week over het verschuldigde factuurbedrag. Voorts heeft Opdrachtnemer het recht op vergoeding van alle kosten, zowel in als buiten rechte, die zij in dat verband moet maken. De buitengerechtelijke incassokosten van Opdrachtnemer, te berekenen over het te incasseren bedrag worden, met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro) vastgesteld op 15% van de hoofdsom.

7.5 Indien facturen onbetaald blijven, heeft Opdrachtnemer het recht om alvorens verder te presteren, afdoende zekerheidsstelling dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van Opdrachtgever te verlangen.

 

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 De Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennisneemt. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat om de bedoelde informatie aan derden ter beschikking te stellen. Voordat Opdrachtgever aan de bedoelde wettelijke verplichting voldoet, is zij gehouden om daaraan voorafgaand met Opdrachtnemer in overleg te treden.

8.2 De Opdrachtgever verklaart dat de eventuele persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer die aan de Opdrachtgever worden verstrekt, zorgvuldig zullen worden behandeld, zullen worden beveiligd en niet aan derden ter beschikking zullen worden gesteld etc. De Opdrachtgever garandeert dat de Opdrachtgever de privacy zal waarborgen en in dit kader volledig in lijn zal handelen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in geval er door handelen of nalaten van Opdrachtgever door Opdrachtnemer in dit kader schade wordt geleden.

 

Artikel 9: Non-concurrentiebeding

9.1 Het is Opdrachtgever, zowel tijdens als gedurende achttien maanden na het eindigen van de Opdracht, eveneens verboden om de Uitzendkracht via een derde (bijvoorbeeld een uitzendorganisatie) in te lenen of zich die Uitzendkracht op andere wijze ter beschikking te laten stellen.

9.2 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat eerder dan 1.560 uur, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding betreft 25% van het laatst geldende tarief berekend over een periode van 1.560 uur minus de reeds gewerkte uren. Over de vergoeding wordt BTW in rekening gebracht.

9.3 Indien de Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet tot een vergelijk komen over de hoogte van de vergoeding zoals omschreven in 9.2 dan is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd van € 12.500,- exclusief BTW per Uitzendkracht waarmee Opdrachtgever een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, onverlet het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te eisen.

9.4 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht; het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

9.5 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan: de aspirant-Uitzendkracht die bij Opdrachtnemer is ingeschreven; de (aspirant-)Uitzendkracht die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;

9.6 Onverminderd het bepaalde van dit artikel is de Opdrachtgever de vergoeding ook verschuldigd indien de Opdrachtgever door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de Uitzendkracht en:

 • de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert binnen achttien maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
 • de Opdrachtgever de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden benadert binnen achttien maanden nadat het contact tot stand is gebracht, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat;
 • de Uitzendkracht, rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert binnen achttien maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
 • de Opdrachtgever de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden benadert binnen achttien maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

9.7 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitzendkracht voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

 • De Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven;
 • De Uitzendkracht eigen huisvestiging heeft en zelf voor vervoer zorgt;
 • De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan zolang de Uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

9.8 In geval van overtreding van dit artikel zal Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete aan Opdrachtnemer verschuldigd worden ter hoogte van € 5.000,00 voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 200,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om de ter zake werkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om haar verplichtingen uit de Opdracht naar behoren na te komen.

10.2 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Opdrachtnemer haar verplichtingen niet naar behoren is nagekomen, dient zij Opdrachtnemer daarvan binnen bekwame tijd, onder opgave van de tekortkoming, schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van een redelijke termijn waarbinnen zij haar verplichtingen alsnog dient na te komen c.q. de tekortkoming dient te verhelpen.

10.3 Opdrachtgever is gehouden om iedere medewerking te verlenen teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen een vermeende tekortkoming te (laten) onderzoeken en binnen de in artikel 10.2 genoemde redelijke termijn ter herstellen.

10.4 Indien Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de in artikel 10.1 genoemde inspanningsverplichting, Opdrachtgever heeft gehandeld overeenkomstig de artikelleden 10.2 en 10.3 en de tekortkoming bovendien niet binnen de door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn is hersteld, is Opdrachtnemer ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk, evenwel slechts voor zover deze aan haar kan worden toegerekend en met inachtneming van het overigens in deze voorwaarden bepaalde.

10.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de verrichte werkzaamheden door de betreffende Uitzendkracht, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, te berekenen over het gemiddelde aantal overeengekomen arbeidsuren per maand van voornoemde Uitzendkracht over de voorgaande twee maanden voor de aansprakelijkheidsstelling en met een maximum van twee maanden. Het door Opdrachtnemer maximaal uit te keren bedrag, gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

10.6 Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede begrepen geleden verlies en gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitgesloten.

10.7 Opdrachtnemer draagt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die Opdrachtgever, de Uitzendkracht en/of derden lijden als gevolg van enig handelen of nalaten van de ter beschikking gestelde Uitzendkracht. Dit betekent onder meer dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor toegebrachte schade door de ter beschikking gestelde Uitzendkracht (zoals al dan niet opzettelijk toegebrachte schade, diefstal, verduistering etc.) De Opdrachtgever is gehouden om zich op afdoende wijze (dat wil zeggen: volledig dekkend) te verzekeren tegen de in dit artikel genoemde aansprakelijkheden en de in artikel 4.7. genoemde aansprakelijkheden, en vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere eventuele vordering van de Uitzendkracht of van derden tot vergoeding van de bedoelde schade.

10.8 Het ter beschikking stellen van eventuele eigendommen van de Opdrachtgever aan de Uitzendkracht geschiedt geheel op eigen risico van de Opdrachtgever. Met andere woorden: indien de Opdrachtgever van mening is dat eventuele eigendommen die ter beschikking zijn gesteld aan de Uitzendkracht, zijn beschadigd of niet zijn geretourneerd, kunnen de hieruit voortvloeiende kosten niet op Opdrachtnemer worden verhaald. Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt geldt in ieder geval dat de hoogte van de eventuele kosten is beperkt tot de dagwaarde van de betreffende eigendommen in het maatschappelijk verkeer en dat de kosten slechts op Opdrachtnemer kunnen worden verhaald voor zover en zodra Opdrachtnemer de betreffende kosten op de Uitzendkracht heeft kunnen verhalen. De Opdrachtgever dient in dat geval met bewijsmiddelen aan te tonen dat er eigendommen aan de Uitzendkracht ter beschikking zijn gesteld alsmede dat de eigendommen zijn beschadigd (anders dan de normale gebruikersschade / slijtage) dan wel niet zijn geretourneerd.

 

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Indien een partij enige verplichting uit de Opdracht duurzaam niet nakomt, heeft de andere partij het recht de tekortkomende partij bij aangetekend schrijven te berichten dat zij de Opdracht ontbindt.

11.2 Iedere partij heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder in verband daarmee tot vergoeding van schade gehouden te zijn, indien:

 • de andere partij surseance van betaling aanvraagt of haar surseance van betaling wordt verleend;
 • de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 • de andere partij haar huidige onderneming staakt;
 • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.

11.3 De in de voorgaande artikelen genoemde mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging laten de verschuldigdheid van reeds door Opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoedingen voor verrichte werkzaamheden onverlet.

 

Artikel 12: Anti discriminatiebeleid en duurzame inzetbaarheid

12.1 Opdrachtgever en  Uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero-of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.

12.2 In geval Partijen signalen ontvangen omtrent discriminatie zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden teneinde tot een oplossing te komen.

12.3 Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de Uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.

12.4 Indien Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat Uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van de uitzendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

12.5 De Uitzendonderneming hanteert een beleid van zogenaamde duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en van wensen van Uitzendkrachten in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. De Uitzendonderneming verwijst in dit kader expliciet naar “The Ten Principles of the UN Global Compact” en Opdrachtgever sluit hierbij aan.

12.6   Op 13 januari 2023 is het Nationaal Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gestart vanuit de Overheid. In het kader van dit Actieprogramma heeft de Overheid een rapport opgesteld, te weten: “Elkaars wensen en grenzen herkennen, erkennen en respecteren Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld”. Het rapport alsmede nadere informatie is te raadplegen op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld/documenten/rapporten/2023/01/13/bijlage-1-nationaal-actieprogramma-aanpak-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld-januari-2023

Opdrachtnemer en Opdrachtgever sluiten zich daar waar mogelijk aan hierbij.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer bevoegd haar verplichtingen op te schorten en op te blijven schorten, zolang de overmacht situatie voortduurt.

13.2 Zodra zich bij Opdrachtnemer een overmacht situatie voordoet, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Opdrachtgever.

13.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen omstandigheden, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand en andere calamiteiten, waterschade, overstromingen, aardbevingen en andere natuurrampen, alsmede gevallen van ziekte onder het personeel van Opdrachtnemer.

13.4 Indien de overmacht situatie drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst op de voet van artikel 11.2 (tussentijds) te beëindigen. Artikel 11.3 vindt in dat geval gelijke toepassing.

 

Artikel 14: Geschillen

14.1 Op de Opdracht en alle (nadere) overeenkomsten die daarvan het gevolg mogen zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Opdracht, dan wel (nadere) overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de rechtbank te Roermond.

Vragen over onze algemene voorwaarden?

Wij nemen graag onduidelijkheden weg. Neem contact met ons op.

Cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en kun je jouw voorkeuren opslaan. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Selecteer taal