Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Upforce B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Upforce B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Upforce B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Upforce B.V. u inzicht hoe Upforce B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Wie zijn wij

Upforce B.V., gevestigd aan Laurens Janszoon Costerstraat 30.

Upforce B.V. bemiddelt in flexmedewerkers op basis van uitzenden, detachering of werving en selectie.

Upforce B.V. is verwerking verantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Upforce B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Upforce B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Upforce B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Upforce B.V. rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Upforce B.V. is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Upforce B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 • Als u Upforce B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, werving & selectie.

Upforce B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 • Een werknemer- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Ten behoeve controle op wet- en regelgevening, m.b.t. het mogen werken in Nederland en het aanvragen van een VOG.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemer- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Upforce B.V. kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en/of zakelijke relatie bent van Upforce B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 • Werkzoekende of kandidaat
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
 • Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer

Indien u voor Upforce B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Upforce B.V. onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
 • Gegevens m.b.t. de zorgverzekering.
 • Gegevens m.b.t. huisvesting.
 • Derden
 • Het uitwisselen van persoonsgegevens aan derden zal alleen gebeuren indien het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en het wettelijk verplicht is.

Upforce B.V. wisselt geen gegevens uit aan landen buiten de EER.

 

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder genoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via e-mailadres [email protected] dan wel per brief Laurens Janszoon Costerstraat 30, 5916PS verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via e-mailadres [email protected] dan wel per brief Laurens Janszoon Costerstraat 30 indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en (machineleesbare) vorm op vragen via e-mailadres [email protected]. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

 

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via e-mailadres [email protected] dan wel per brief Laurens Janszoon Costerstraat 30 verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken.

 

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

Functionaris gegevensbescherming

Upforce B.V. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: Karin Schreurs, [email protected].

 

Beveiliging

Upforce B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Upforce B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Bewaartermijn

Upforce B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

Cookies

Upforce B.V. maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Upforce B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via e-mailadres [email protected] dan wel per brief Laurens Janszoon Costerstraat 30, 5916 PS Venlo.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Upforce B.V. van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag.

Vragen over de privacy policy?

Mocht je meer willen weten over hoe wij omgaan met gegevensbeheer, neem contact met ons op.

Cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en kun je jouw voorkeuren opslaan. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Selecteer taal